Privacy verklaring

Vertrouwen

Met de introductie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) zijn organisaties verplicht beleid te hanteren die de bescherming van persoonsgegevens waarborgt volgens de wetgeving die daarop van toepassing is. Lasso-concepten vindt het belangrijk om aan de AVG te voldoen. De wet is van kracht vanaf 25 mei 2018.

Welke gegevens administreren wij

Abonnementhouders: Lasso-concepten biedt abonnementen aan voor het gebruik van software die ingezet kan worden om allerlei administratieve taken te ondersteunen. De gebruikers betalen maandelijks het abonnementsgeld waar ook de basis ligt voor administratie van de persoonsgegevens. De gebruikers betalen hun abonnementsgeld door middel van automatische incasso. Dit betekent dat hiervoor ook betalingsgegevens worden geadministreerd zoals de organisatiegegevens het IBAN-nummer en de machtiging voor incasso. Verder worden gegevens geadministreerd die het mogelijk maken om met de abonnementhouder te communiceren. Daarbij kan gedacht worden aan plaats van vestiging, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en social-media-accounts. Al deze registraties zijn bedoeld om het onderhoud van de relatie van de abonnementhouder en Lasso-concepten.

Zakelijke relaties: Naast de abonnementhouders administreert Lasso-concepten ook gegevens van samenwerkingspartners, adviseurs en leveranciers. De basis hiervoor ligt bij de uitvoering van overeenkomst(en) en wettelijke verplichtingen. Hierbij gaat het concreet om hun medewerkers, vrijwilligers en contactpersonen om relaties mee te onderhouden dan wel op te bouwen.

Marketing: Lasso-concepten administreert daarnaast nog in algemene zin personen die op een of andere wijze verbonden willen zijn met Lasso-concepten, of op de hoogte willen worden gehouden van activiteiten en/ of ontwikkelingen binnen Lasso-concepten. Dit betreft altijd een registratie van personen op basis van hun zakelijke (professionele) rol. De basis daarvan ligt in het gerechtvaardigd belang van Lasso-Concepten zelf en de sector volkshuisvesting.

Welke gegevens registreren wij niet

Lasso-concepten administreert geen gegevens die betrekking hebben op medische omstandigheden, ras, religie, godsdienst geaardheid of politieke voorkeur.

Inzage

De abonnementhouders hebben te allen tijd toegang tot hun eigen gegevens via hun persoonlijke omgeving “mijn-Lasso”.

Verwijdering

De betrokkene heeft het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat Lasso-concepten op verzoek de gegevens van betrokkene verwijdert. In alle andere gevallen worden bij beëindiging van de relatie de gegevens na 2 jaar worden verwijderd of geanonimiseerd. Uitgezonderd daarop zijn de gegevens die aan een ander wettelijk regime zijn onderworpen. Bijvoorbeeld de bewaarplicht van de financiële administratie. Deze termijn is vastgesteld op 5 jaar na de controletermijn in totaal 7 jaar.

Aanpassing

De betrokkene heeft recht op inzage en aanpassing van zijn gegevens. Als betrokkene van mening is dat de administratie niet juist is en aangepast dient te worden heeft de betrokkene recht op aanpassing dan wel op een specifieke vermelding die naar mening van betrokkenen recht doet aan de opvatting van betrokkene.

Werken met gegevens

Lasso-concepten werkt dagelijks met persoonsgegevens. Raadplegen, analyse en selectie en gegevensuitwisseling vindt plaats in of middels het Lasso-systeem. Alleen medewerkers waarmee een speciale overeenkomst is afgesloten toegang tot de persoonsgegevens. In deze overeenkomst zijn afspraken opgenomen over gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid.

Verstrekking aan derden bij samenwerking

Lasso-concepten verstrekt alleen gegevens aan derden waar een verwerkersovereenkomst mee is afgesloten en waarbij dit noodzakelijk is voor het functioneren van het Lasso-systeem.

Verstrekking aan derden met een commercieel belang en of doelstelling

Lasso-concepten zal nadrukkelijk geen gegevens beschikbaar stellen dan wel verkopen aan derde waarbij het gebruik van deze gegevens een commerciële doelstelling heeft.